یکی از فوق تخصص پرتو درمانی تهران دکتر متخصص هلاله خوشبخت میباشد.