در هسته خود، Warcraft Services و سایر خرید ارزان uu booster موبایل برای خرید به بازیکنان کمک می کند تا عملکرد بازی خود را بهبود بخشند،