استفاده از هزینه ساخت سردخانه تاثیر زیادی بر صنایع غذایی گذاشته است.

مبرد R407c فقط محدود به نگهداری مواد غذایی و دارویی نیست. همچنین نقش مهمی در صنعت تولید دارد. در طول فرآیند تولید، مواد و محصولات خاصی باید در دمای خاصی نگهداری شوند تا کیفیت و خواص خود را حفظ کنند. برای خنک کردن و حفظ این دماها از تبرید صنعتی استفاده می شود و از آسیب دیدن محصولات جلوگیری می کند.