در خاتمه، گالوانیزه گرم ممکن است بخش کوچک و بی تکلفیصنعت خودرو نیز به شدت به قیمت مفتول مسوار متکی است. سیم‌ها در تولید خودروها برای ایجاد سیستم‌های