نهالستان ها را زمانی می توان به محیط کشت نهایی پیوند زد که به اندازه کافی بزرگ باشند که بدون آسیب قابل نگهداری باشند. آنها باید به گلدان ها یا سلول های جداگانه پیوند زده شوند و باید مانند گیاهان بالغ از آنها مراقبت شود.

از نهال ها اغلب برای تولید گیاهان جدید یا تهیه گیاهان برای پیوند استفاده می شود.