وقتی نوبت به نهالستان در بیرون می رسد، چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید. مهمترین عامل آب و هوا است. باید مطمئن شوید که درجه حرارت مناسب برای نهالی که می خواهید بکارید. اگر هوا خیلی گرم یا خیلی سرد باشد، نهال ها زنده نمی مانند.