شما می توانید واریته های مناسب را انتخاب کنید - زمانی که فروش نهال گردو پالیزگردو های خود را شروع می کنید، می توانید از بین انواع مختلف گیاهان انتخاب کنید.