Our Team
Miao

Jian Miao

China Co-Chair
Xiao

Scott Xiao

China Co-Chair
Grant

Grant Zhou

Asia Liaison
Wang

Yang Wang

China Organizer
Zhou

Zhengzhong Zhou

China Organizer
Bai

Guohua Bai

China Organizer
Zhu

Xianwen Zhu

China Organizer
005

Joshua (JD) Drake

Co-Chair

Vision and Purpose